telefon: +36(20)338-9278, email:

Szervátiusz Klára: Bakos Attila laudációja

Bakos Attila író-filozófus laudációja


Ha röviden és a lényeget akarnám csak mondani Bakos Attiláról (az íróról, filozófusról)akkor csak ennyit mondanék:

Hölgyeim és Uraim, itt áll Önök előtt Kőrösi Csoma Sándor mai utódja.

Amiként Kőrösi, úgy Bakos Attila is igen hosszú utat tett meg a magyar ősmúlt feltárásáért.

Csak míg az előd: Csoma Sándor hosszú évek alatt sok-sok kilométert gyalogolt, ő már repülővel szelte át a nagy távolságot, és szellemi síkon rótta az utat: elsajátította a szankszrit nyelvet, így eredetiben olvashatta, kutathatta az ősi írásokat. Kőrösi a tibeti-magyar szótárt állította össze, Bakos Attila a szanszkrit-magyart adta ki. A szentté avatott előd is rájött arra, hogy a szanszkritot kellett volna szótáraznia, hiszen a tibeti annak csak egy nyelvjárása. 

S bár elsősorban az ősi-védikus filozófia iránti érdeklődés sarkallta a keleti útra, és tanulásra, de rábukkant a magyarság eredetének nyomaira, dokumentumaira is. 

Elkötelezetten vállalta a sorstól számára kijelölt feladatot, amelyről ő így beszél.

"Lelki, szellemi életem kibontakozásának pillanata egy mindent átformáló találkozás 1982-ben a hét nyelven beszélő magyar származású tudós-szerzetessel: Narajan Szvámival, akit életem leginspirálóbb személyének, mesteremnek tekintek. Ekkor 21 éves voltam. A jelekből értve tudtam, most végre átléphetem tudati határaimat. 1993 januárjában egy hosszú, bizalmas beszélgetés végén a mester mosolyogva így szólt: Szabadítsd fel, lelki értelemben, Magyarországot! Majd elkomolyodva azzal bízott meg, hogy egy rendhagyó trilógiában, lépésről, lépésre tárjam fel a 6 ezer éves óind védikus kultúra részleteit úgy, hogy összevetem az ősi magyar hagyomány gondolatrendszerével.

Nyomban magamhoz öleltem a feladatot, bár ezt abban a reményben tettem, hogy mindezt lényegileg együtt csináljuk. Ám az isteni elrendezés közbeszólt, beszélgetésünk után néhány hétre a mester eltávozott e világból...

Alig telt el egy esztendő és először, s mint később kiderült: utoljára Magyarországra látogatott elhunyt mesterem atyai barátja: Govinda Szvámi. Új szellemi tanítóm, bölcs mentorom arra kért mondjam el, mit kért utoljára tőlem eltávozott mesterem. Én naiv egyszerűséggel azt mondtam: hogy szabadítsam fel Magyarországot.

Govinda Szvámi egy nevetés után így szólt: Mindannyiunk előtt tudott dolog volt Narajan Szvámi lehetetlent nem ismerő elszántsága, amit derűs, lelkes szívéből tovább akart adni neked. Isten tiszta híve, szolgája ő mindörökké, tehát mindenben segítek e felszabadításban.

Sok év munkája nyomán így születtek sorban a kötetek. Előbb a Duna Evangéliuma, majd a Kőtörő fű, s végül a Magyarország harmadik szemmel, amelynek megjelenését tudós mesterem már nem várhatta meg, 2010-ben az Úr örök kedvteléseibe lépett.

Utolsó találkozásunkkor, amint előtte térdeltem, kezét fejemre tette, s csak ennyit szólt: folytasd, és megáldott.

Talán ekkor fogalmazódott meg bennem először a Narada Akadémia gondolata, a mód, amiként valamit visszaadhatok mindabból, amit Istentől, Tanítóimtól és az Élettől lelkiekben kaptam."

És immár sok éve, ahogyan számtalan tanítványa tudja, működik a Narada Akadémia és a Danvantara Könyvkiadó, amely a védikus szellemi értékeket adja a magyar olvasó kezébe.

Sokan hivatkoznak arra Bakos Attila bemutatásakor, hogy majdnem katolikus pap lett. Pap lett ő - nem középiskolás fokon - Brahmana, hindu-pap, átlépte hát tudati határait.

"Keressetek, kutassatok, mert a világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában." - írta Kőrösi Csoma Sándor, aki minden ellenkező híreszteléssel szemben, igenis megtalálta őseink nyomát Indiában. S bár a MTA változatlanul nem engedi kutatni a hagyatékát, Bakos Attila feltárja annak lényegét.

Nem ismerem, ahogyan szinte senki sem, Kőrösi hagyatékát, mégis azt mondom, hogy Bakos Attila hozzátett ahhoz.

Amennyiben a nemzetünk, a népünk ősi spiritulális lényét, a lelkünket is feltárja munkáival. Keleti szép örökségünket - ahogyan Szervátiusz Tibor mondja az ars poeticájában.

Hálás szívvel mondok köszönetet áldozatos, áldásos munkájáért - ha nem veszik túlzásnak-, minden magyar nevében.

S biztos állíthatom, amiként Szervátiusz Tibor művészi nagyságát sem ismeri még eléggé e nemzet, úgy Bakos Attila szellemi nagysága is felméretlen ma. Igaz, felmérhetetlen mindkettő földi értelemben.

Milyen jó, hogy mindketten csak a népüknek, s leginkább a Legfelsőbbnek akartak, akarnak megfelelni!

Öleljük magunkhoz napjaink - szerintem - legnagyobb szellemi vezetőjét, és az ő tanítását, ismerkedjünk meg a három kötetbe zárt  Tudással.

A harmadik kötetből idézek végül:

"Mivel nyelvünk fennmaradt, általa és benne rendelkezésünkre áll az a titkos kód, amelynek segítségével az ősmúlt, így igaz történetünk szóra bírható, illetve éppen, mert nyelvünket használva magyar mód gondolkozunk, szellemiségünk általa újratermékenyülhet.

Az igazság ugyanis sohase korszerűtlen.

Tény azonban, hogy nemcsak az anyagi testünk, de az egész teremtett világ ki van téve az enyészetnek. A pusztító idő kikezdi, lebontja a mulandóság dimenziójában a még oly tiszta igazságokat is. A Legfelsőbb Úr éppen ezért minden földi világkorszakban eljön gyermekeihez, hogy megismertesse a magasabb szellemi világokba való visszatérés eszközeit, módszertanát.

Ahány ősi beavatás, annyi vallási megközelítés létezik.

Ezeknek azonban egységesen van egy ősi, közös alapja, egy olyan szilárd talaja a közösségi szakralitás számára, amin a személyes megtisztulás és Istenre eszmélés metafizikai tanítása és eredményes megvalósításának gyakorlata kivirágozhat." 

Vagy ahogyan e nagytudású mester: Bakos Attila fordításában magyarul megjelent Bhagavad-Gíta írja:

"A Teremtés kezdetén minden lény megnyilvánulatlan, a középső szakaszban megnyilvánul, majd a Teremtés felbomlásakor újra megnyilvánulatlan lesz. Mi okod hát a bánatra?" 

Szervátiusz Klára

Megjelent a Nap és Hold szerelme - 2022. november 18. »

Megjelent az alapítvány új kötete Szervátiusz Klára gondozásában, amely Szervátiusz Tibor művészetéről árul el többet. Interjúk, saját írásai és fotók árnyalják a képet.Felmutattam a Napot és a Holdat. Tetszett az embereknek. A Dürer Nyomda ezúttal is kiváló minőséget nyújtott. Most itt várják a tulipános ládán az érdeklődőket. Csűrös Csilla előszavából idézek:  "Úgy hiszem, soha olyan fontos nem volt egy ilyen könyv elkészülte, egy ilyen nagy formátumú, a nemzet művészének választott alkotó műveinek, értékválasztásainak, gondolatainak be-, és felmutatása , mint éppen most, háborúkba sodródó, érték -, és mértékvesztett, erkölcsileg kifordult, a józan észtől, a tiszta érzésektől távolodni, valósággal tébolyodni látszó napjainkban. Életünkben, világunkban. A kizökkent időben..." Itt pedig Lisztóczky László nagy formátumú írásának részlete olvasható a fülszövegben:Ady Endre azt jósolta Ismeretlen Korvin-kódex margójára című esszéjében, hogy a toleranciából, demokratikus gondolkodásból és európaiságból az anyaországnak története során mindig magas mércét adó, három kultúrát egyesítő Erdély fogja megszülni a jövő nagy magyar tehetségeit. Az azóta eltelt évtizedek- az imperium-változással bekövetkezett súlyos megpróbáltatások ellenére is-, mintha igazolták volna ezt a próféciát. Erdély adta nekünk Kós Károlyt, a legnagyobb, iskolát teremtő építőművészünket, Erdély fia Szabó T. Attila , századunk legkiválóbb magyar nyelvtudósa, Erdélyben élt és dolgozott Kelemen Lajos, minden idők egyik legkiemelkedőbb magyar művelődéstörténésze. Erdély szülte Márton Áront, Gyulafehérvár püspökét, a magyar katolicizmus egyik legtisztább és legfénylőbb szellemét, a kisebbségi magyarság lánglelkű apostolát. Erdély kultúráját gazdagította Gy. Szabó Béla grafikus életműve, Erdélynek köszönhetjük Tamási Áront, a huszadik századi irodalmunk egyik legeredetibb hangú, világirodalmi rangú elbeszélőjét. És Erdély adta nekünk Szervátiusz Tibort is, napjaink egyik legzseniálisabb, korszakmeghatározó szobrászművészét, Bartók Bélának- aki maga is az "erdőntúl" született-, egyenesági leszármazottját a saját művészeti ágában. Jelentőségét Solymár István így összegezte:" A  kelet-közép-európai szobrászat legújabb fejezetét az ő nevével lehetne kezdeni." Művészete azt a bartóki igazságot illusztrálja, hogy a nemzeti hagyományok legősibb, legmélyebb rétegeibe való alámerülés nem provincializmushoz vezet, ellenkezőleg: szükségszerű feltétele és lépcsőfoka az egyetemességnek. (Lisztóczky László írásának részlete -1997-ből)

Szervátiusz Szalon - 2022. november 18. »

Az elnök: Szervátiusz Klára e szavakkal kezdte az estét a köszöntés után:A szerelem szent. A világ a szerelem himnusza.  A nap szerelmes tüzéből lódult ki a föld, belőle fakadtak a hegyek, a folyók. A szerelem fakasztja a rügyet, szökkenti virágba a bimbót, a szellő a vágy szárnyán dagad viharrá és a szerelmes patak lerohan a hegyről, hogy édes vizével végig csókolja a távoli tenger keserű, sós hullámait. A szerelem az élet és a halál. Az egész világ szerelem.  Tagorétól most közelítsünk magunk kultúrájához. A  Cantata profana zenéjét ihlető ballada így indul.: Volt egy öregapó. Volt néki, volt néki kilenc szép szál fia. Nem tanította őket semmi mesterségre, csak  erdőket járni, vadat vadászni.... A kilenc szép szál fiú eltévedt az erdőben szarvasokat vadászott, s végül maga is szervassá változott. S az ő szarvuk ajtón be nem térhet, Csak betér az völgyekbe. És szájuk többé nem iszik pohárból  Csak tiszta forrásból. Tudjuk, hogy a szarvas mitológiai állat. A fény megtestesítője, miként a mi Turul madarunk is. Akkor bátran és merészen imígyen fejthetjük meg ezt a tiszta forrást: nem erdőben, hegyről lezúduló forrás ez, hanem az égi szent víz: a Tiszta isteni Fény, szeretet. S miért azonosítjuk ezt a népi sokezer éves kultúrával? Mert a nép egyszerű gyermekei a régiségben szép harmóniában éltek a földdel, s az éggel. Ami fent, ugyanaz lent - ahogyan Hermész Trisztmegisztosz mondja. Így és ebben kapcsolódik össze a két magyar zeneóriás a két magyar szobrászóriással: a tiszta forrás, az isteni fény keresése, felmutatása révén. Égi szerelem földi mása alkotásuk sokasága. Ezért talál egymásra ma a hely szelleme: a Szervátiuszok kisugárzása és a ma elindított Kodály plusz hangverseny sorozat, amellyel hagyományt óhajtunk teremteni. Minden évben egy hangversennyel emlékezve a magyar zene géniuszára, géniuszaira. Fürödjünk meg mindannyian az égi tiszta fényben: a tiszta forrásban e zene által, amelyet két ragyogó tehetségű zenész: Hollókői Huba hegedűművész és Onczay Zoltán csellóművész tolmácsol számunkra.Majd útjára indította a Kodály plusz hangversenysorozatot, amelyre évente sor kerül majd.Ezúttal Hollókői Huba hegedűművész és Onczay Zoltán csellóművész adott koncertet, amelyben elhangzott Kodály Duó szonátája, aBartók népzenei átirata. Szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta a közönség a csodálatos színvonalú hangversenyt.

Szervátiusz Szalon - 2022. október 27. »

Föld szülte élet --Isten szülte Föld-- Ebbe az élet-csodába, annak körébe léptünk be az októberi Szalon rendezvényen, ahol a székely Hadnagy Géza gazdálkodó volt a beszélgetőtársam. Azé a föld, aki megműveli. Azé az ország, akié a föld. Szabad az, aki saját maga ura, tulajdonnal rendelkezik, s maga felett csak egy igazi urat: az Istent ismeri el. Beleszületünk a föld művészetébe - mondta Németh László, aki gyakorlatilag is be akarta mutatni, hogyan lehet és kell Kert-Magyarországot megteremteni. Az 500 éve szabad székelyként élő- lófő székelyek- felmenőkkel rendelkező Hadnagy Géza csodálatos példáját adta a szabadon gondolkodó, gazdálkodó, a közösségéért felelősséget érző embernek. Aki a hagyományokat rendszeresen élő, a kultúrát megbecsülő, családját szerető férfiú is. Szó volt a magyar értelmiségi-írástudó emberek felelősségéről is, arról hogy tágan kell értelmezni a kultúrát, egymást megbecsülni a különböző rétegek embereinek. Ez a jövő új útja - ez, amely a régi is volt. Jézus is egyet akart: visszaállítani a régi tudást, isteni rendet. Derűt is hozott nekünk a vendég, a székelyek mindent legyűrő humorát. A megmaradáshoz kell ez – mondta -, a kesergés nem vezet sehová. Egyetlen fontos tény kellene irányítsa nemzeti érzelmeinket: Közép-Európa, a Kárpát medence legnagyobb nemzete vagyunk ma is! Vigyázó szemeteket Keletre, s Székelyföldre vessétek Barátaim, Honfitársaim!